دلم را می‌هراند سفیدی

ترسیده‌ام، می‌ترسم. من همیشه از رنگ سفید ترسیده‌ام، می‌ترسم. استرس گرفته‌ام و می‌گیرم. رنگ سفید لرزه به جان‌م می‌افکند. از سفیدی کاغذ می‌ترسم. همیشه دفتر دست‌نوشته‌هایم کاهی بوده. از سالی که شروع کردم به تایپ رنگ صفحه‌ام آبی بوده، آبی کم‌رنگ و با مشکی نوشته‌ام.

/ 0 نظر / 16 بازدید