اشارت بغض

گفت: ما از دل‌دادگان مجنون صفت جز در افسانه‌های کهن چیزی ندیدیم، شما اگر سراغ دارید برای نمونه یکی از آن‌ها را به ما معرفی کنید.
گفتم: هیچ ندیدید؟
گفت: ندیدم.
گفتم: همه‌مان مشتاق دیدن یا شنیدن قصه‌ی پر غصه‌ایی از یک امر محال در عشقی امروزی هستیم.
گفت: به چه‌ات اشارتی است؟
گفتم: اگر تا به حال هیچ نشانی ندیده‌اید... سخن به میانه رها کردم و بغض خفه شده را با خود از خانه‌اش بیرون بردم.
/ 0 نظر / 13 بازدید