در کنار زن ِ خسته‌ی هراسیده نشستن

کنار یک زن که می‌نشینید، دست‌هایش را نگاه نکنید، انگشتان کشیده و ناخن‌های لاک زده را نگاه نکنید. لب‌هایش را نگاه نکنید که به مدد رژ لبی مخفی کرده‌است، پریده رنگ‌شان را. نگاه نکنید به ظاهر آراسته، موقر و آرامی که پیش روی شماست. به چشم‌هایش نگاه کنید، زن اگر ترسیده باشد، خط چشمش موج می‌اندازد، زن اگر هراسان باشد دستش لرزان می‌شود. زن اگر خسته باشد، اگر بریده باشد، اگر رمیده باشد خط چشم‌ش ریخته‌است زیر چشم‌هایش. کنار این زن اگر نشستید، به چشم‌هایش نگاه نکنید. نگذارید بداند که دانسته‌اید، تنها دستش را بگیرید و به گاه حرف زدن، صدای‌تان آرام باشد. در آغوشش هم نگرفتید، نگرفتید.  

/ 0 نظر / 47 بازدید