لالا لالا

که جا افتاده باشی توی بغلش که سرت روی دست راستش باشد،  که دست چپش را حلقه کرده باشد دورت، که با دست چپت دست راستش را گرفته باشی، که با دست راستت دست چپش را نوازش کنی، که آرام کنار گوشت بخواند:

لالا لالا گل پونه، دنیا این‌جور نمی‌مونه.
لالا لالا گل سوسن، سرت بردار لبت بوسم، لبت بوسم که گو داره که با گل گفت‌ و گو داره.
لالا لالا گل زیره، چرا خوابت نمی‌گیره.
لالا لالا گل یاسم، چشای خیست نمی‌خواستم.

که برای خودت بخوانی، لالا لالا گل قالی، اوی‌ات رفته جایش خالی.
/ 0 نظر / 50 بازدید